Mostar

 

Fort/Werk Stutzpunkt  Batterie Varie
Werk 2 Infantieriestutzpunkt 3a Batterie 1 Nordlager
Werk 3 Infantieriestutzpunkt 19a Mőrserbatterie 6a Wachhaus 1a
Werk 6   Mőrserbatterie 7b Hindernisflankierungsanlange 2a
Werk 7   Batterie 14a Hindernisflankierungsanlange 2b
Werk 9   Batterie 14b Hindernisflankierungsanlange 8a
      Hindernisflankierungsanlange 8b
      Hindernisflankierungsanlange 9a
      Hindernisflankierungsanlange 10b
      Hindernisflankierungsanlange 12b
      Hindernisflankierungsanlange 14d 1
      Hindernisflankierungsanlange 14d 2
      Hindernisflankierungsanlange 14a 1
      Hindernisflankierungsanlange 14a 2
      Hindernisflankierungsanlange 14b 1
      Hindernisflankierungsanlange 14c 1
      Wachhaus 13
      Wachhaus 8
      Schanze 10
      Schanze 11
      Maschinengewehranlage, Strassensperre 11a
      Schanze 12
      Wachhaus 12a
      Wachhaus 12c
      Wachhaus 12c
      Geschűtzemplacement
      Wachhaus 14 Hum
      Wachhaus 18
      Wachhaus 19